logo-pag2.0-full.png

Regulamin świadczenia serwisu MT „Playweez”


1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne zasady korzystania z płatnych usług serwisu subskrypcyjnego, prezentowanych przez Digital Global Pass SAS, przy 350 rue Denis Papin Parc de la Duranne - Domaine du Tourillon - 13100 Aix-en-Provence, Francja, wpisana w Registre du Commerce et des Sociétés pod numerem RCS : 390 944 429 (zwana dalej „DGP”). Adres e-mail: reklamacje@digitalglobalpass.com

2. Z Serwisu m.playweez.pl mogą korzystać Użytkownicy telefonów komórkowych bądź innych urządzeń o odpowiednich funkcjonalnościach. Użytkownik powinien być uprawniony do korzystania z telefonu komórkowego, w zakresie umożliwiającym mu korzystanie z Serwisu. Z subskrypcji MT mogą korzystać użytkownicy telefonów komórkowych w sieci Orange Polska S.A. (ORANGE), sieci T-Mobile Polska S.A. (T-MOBILE), sieci P4 Sp. z o.o. (PLAY), oraz Polkomtel Sp. z o.o. (PLUS).

3. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Serwisu w granicach obowiązującego w Polsce prawa oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

4. DGP nieodpłatnie udostępnia Regulamin w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się DGP, a więc na stronie m.playweez.pl. Regulamin dostępny jest także w siedzibie DGP.

5. Użytkownik korzystający z Serwisu powinien zapoznać się z treścią Regulaminu, który ustanawia aktualne zasady i warunki korzystania z Serwisu.

6. Każdy Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych w celu korzystania z Serwisu oraz Usług m.playweez.pl:

1) telefon komórkowy lub inne urządzenie wyposażone w funkcjonalności umożliwiające korzystanie z usług oferowanych w ramach Serwisu, w tym umożliwiające połączenie z siecią Internet i przeglądanie stron internetowych;

2) dostęp do sieci Internet;

3) komputer lub inne urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych (np.: Internet Explorer 6 i wyższa, Firefox 4 i wyższa, Opera 10 i wyższa, Safari 3 i wyższa, Google Chrome).

Informacje dotyczące funkcjonalności oraz interoperacyjności Gier, w tym kompatybilność danej Gry z telefonem lub innym urządzeniem o odpowiednich funkcjonalnościach, posiadanym systemem operacyjnym, używaną przeglądarką internetową, na który Gra ta ma zostać odtwarzana a także ewentualne technicznych środki ochrony Gier dostępne są dla poszczególnych Gier na stronie m.playweez.pl. przy danej Grze.

7. Określone w Regulaminie zasady i warunki korzystania z Serwisu i świadczonych w jego ramach Usług, dotyczą wyłącznie użytku osobistego, niemającego charakteru komercyjnego (np. działalności gospodarczej). Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

8. Gry udostępniane Użytkownikowi w ramach Serwisu subskrypcyjnego zawierają chronione prawem, w tym prawem autorskim oraz prawem własności przemysłowej materiały, w szczególności: znaki towarowe, programy komputerowe i utwory. Także sam układ i wybór prezentowanych w Serwisie Gier stanowi samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa polskiego, w tym w szczególności na gruncie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 roku, Nr 90, poz. 631 ze zm.), ustawy z dnia 21 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 roku, Nr 119, poz. 1117 ze zm.).

9. Użytkownik jest uprawniony do wykorzystywania udostępnianych w ramach Serwisu Gier wyłącznie w celach i zakresie określonym w par. IV pkt. 5 niniejszego Regulaminu, a w zakresie treści, które nie stanowią utworów wyłącznie w celach i zakresie określonych w pkt. 7 powyżej. W szczególności Gry nie mogą być kopiowane, publikowane, wyświetlane, przesyłane lub rozpowszechniane w jakikolwiek sposób bez uzyskania odrębnej pisemnej zgody DGP lub innego uprawnionego podmiotu.

10. Ilekroć w Regulaminie użyte są wymienione poniżej sformułowania, należy je rozumieć w następujący sposób:

a. SMS/wiadomość SMS (Short Message Service) jest to krótka wiadomość tekstowa, składająca się z nie więcej niż 160 znaków (litery, cyfry, znaki szczególne), którą można przesłać na dowolny telefon komórkowy, zawierająca treść wpisaną przez nadawcę oraz umożliwiająca identyfikację numeru telefonu komórkowego jej nadawcy.

b. SMS MT/wiadomość SMS MT - (Short Message Service Mobile Terminated) jest to wiadomość SMS wysłana do Użytkownika, w wykonaniu złożonego wcześniej przez Użytkownika zgodnie z niniejszym Regulaminem zamówienia (subskrypcji) na otrzymywanie takich SMS-ów w określonej częstotliwości, a Użytkownik ponosi koszt otrzymania każdej takiej wiadomości.

c. Gry - oznacza gry przeznaczone na telefon komórkowy, użytkowane w przeglądarce internetowej telefonu komórkowego Użytkownika. Gry zawierają chronione prawem, w tym prawem autorskim oraz prawem własności przemysłowej materiały, w szczególności: znaki towarowe, programy komputerowe i utwory.


d. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, korzystająca z Serwisu na podstawie niniejszego Regulaminu, przy czym osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą korzystać z Serwisu pod warunkiem wyrażenia zgody przez przedstawiciela ustawowego, a osoby nieposiadające zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem działania w ich imieniu przedstawiciela ustawowego.

e. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego.


f. Serwis lub Serwis subskrypcyjny – serwis subskrypcyjny m.playweez.pl, w ramach którego, do momentu dezaktywacji subskrypcji przez Użytkownika, świadczone są usługi polegające na odpłatnym przedłużaniu dostępu do możliwości korzystania Gier w Serwisie m.playweez.pl.


g. Operator telekomunikacyjny lub Operator – oznacza przedsiębiorcę telekomunikacyjnego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego, który wykonuje działalność gospodarczą polegającą na dostarczaniu publicznych sieci telekomunikacyjnych, udogodnień towarzyszących lub świadczeniu usług telekomunikacyjnych, dla którego użytkowników oraz abonentów dostępne są usługi.


II. Zasady korzystania z Serwisu m.playweez.pl

1. Opis Serwisu subskrypcyjnego dostępny jest na stronie m.playweez.pl lub w reklamach i materiałach promocyjnych.

2. Aktywacja dostępu do Serwisu może zostać dokonana poprzez: a) zamówienie subskrypcji SMS MT albo b) zamówienie za pomocą obciążania karty kredytowej, z zastrzeżeniem, iż taki sposób aktywacji może zostać udostępniony użytkownikom sieci innych Operatorów niż wskazani w par. I pkt. 2 Aktywacja poprzez zamówienie SMS MT polega na wysłaniu na wskazany poniżej numer dostępowy, SMS o podanej treści (SMS bezpłatny), lub na podaniu swojego numeru telefonu na stronie internetowej, a następnie potwierdzeniu (wpisaniu na stronie www) unikalnego PIN-u, który otrzyma Użytkownik bezpłatnym SMSem. Abonent Orange, Plus lub T-Mobile może przystąpić do serwisu również poprzez potwierdzenie na stronie www chęci przystąpienia do serwisu, poprzez kliknięcie w przycisk potwierdzający zamówienie usługi. Odpowiednio wysłanie wiadomości przez Użytkownika lub wpisanie kodu PIN na stronie internetowej i jego zatwierdzenie lub kliknięcie w przycisk potwierdzający, inicjuje proces świadczenia usługi (aktywacja subskrypcji SMS MT), a z chwilą otrzymania tej wiadomości przez DGP zawierana jest umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną. Po aktywacji Serwisu Użytkownik otrzymuje SMS powitalny, zawierającą:

- Potwierdzenie rejestracji w Serwisie

- Informację dot. kosztu i częstotliwości otrzymywania płatnych wiadomości SMS MT

- Linku do Regulaminu

- Informację o sposobie bezpłatnej rezygnacji z Serwisu

3. Aktywacja poprzez zamówienie SMS MT:


Nazwa Serwisu subskrypcyjnego SMS MT

Numer dostępowy

Komenda aktywująca (treść SMSa)

Częstotliwość otrzymywania SMS MT w ramach Serwisu subskrypcyjnego SMS MT

PLAYWEEZ

60355
lub
60577
lub
60955

START PLAYWEEZ
lub
PLAYWEEZ

3 razy/tydzień + opcjonalnie, dodatkowy SMS po rejestracji

GRY

60955

START GRY lub GRY

2 razy/tydzień + opcjonalnie, dodatkowy SMS po rejestracji

GRAJ

60955

START GRAJ lub GRAJ

3 razy/tydzień + opcjonalnie, dodatkowy SMS po rejestracji


Przy aktywacji należy zwrócić uwagę na znak SPACJA który powinien zostać umieszczony pomiędzy START a NAZWA SERWISU, przykładowo START[SPACJA]GRY.

4. Dezaktywacji Serwisu subskrypcyjnego (rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną) można dokonać w każdym czasie:

A) dla subskrypcji SMS MTwysyłając wiadomość SMS o podanej w tabeli poniżej treści na wskazany w tabeli poniżej numer dostępowy.

Nazwa Serwisu MT

Numer dezaktywujący

Komenda dezaktywująca

PLAYWEEZ
GRY
GRAJ

60355 / 60577 / 60955
60955
60955

STOP PLAYWEEZ
STOP GRY
STOP GRAJ

Koszt dezaktywacji Serwisu jest bezpłatny.

B) dla aktywacji dokonanej z użyciem kartą kredytową – poprzez odwołanie automatycznego odnowienia obciążania karty kredytowej, zgodnie z procedurami i regulaminem właściwymi dla danej karty kredytowej.

5. Wiadomość dezaktywującą subskrypcję SMS MT należy w każdym przypadku wysłać z numeru telefonu komórkowego, dla którego Serwis został zamówiony (i na który to numer telefonu komórkowego wysyłany jest SMS MT).

6. Od momentu zamówienia Serwisu subskrypcyjnego SMS MT, Użytkownik będzie otrzymywał wiadomości SMS MT w odstępach czasu wynikających z tabeli, o której mowa w ust. 3 powyżej, aż do czasu dezaktywacji Serwisu. Każdy taki SMS MT oznacza przedłużenie dostępu do możliwości korzystania Gier, do czasu kolejnego obciążenia opłatą za otrzymanie wiadomości SMS MT. Koszt jaki ponosi Użytkownik za otrzymanie wiadomości SMS MT to 3,69 zł (dla serwisu Playweez na numerze 60355) i 6,15 zł (dla serwisu Playweez na numerze 60577) i 11,07 zł (dla serwisu Playweez na numerze 60955) brutto za otrzymany SMS MT.

7.W sieci T-Mobile w przypadku gdy wysłanie do Użytkownika wiadomości SMS MT o pełnym koszcie otrzymania (wskazanym w ust. 6 powyżej) nie będzie możliwe, podjęte zostaną próby dostarczenia Użytkownikowi wiadomości SMS MT o niższym koszcie, kolejno:

- Dla Serwisu PLAYWEEZ (60577): 4 zł netto/4,92 zł brutto, 3 zł netto/3,69 zł brutto, 1 zł netto/1,23 zł brutto

- Dla Serwisu PLAYWEEZ lub GRY lub GRAJ (60955): 7 zł netto/8,61 zł brutto, 5 zł netto/6,15 zł brutto, 3 zł netto/3,69 zł brutto, 2 zł netto/2,46 zł brutto, 1 zł netto/1,23 zł brutto

8. Gry nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny ani jakikolwiek inny.

9. Gry dostępne dla Użytkowników na stronie m.playweez.pl

III. Opłaty za subskrypcję

1. Użytkownik obciążany jest opłatą za otrzymanie każdej wiadomości SMS MT wysłanej do niego w ramach Serwisu. Koszt otrzymania SMS MT podany został w par. II ust. 6 i 7 niniejszego Regulaminu.

2. Opłaty pobierane są przez Operatorów.

3. Opłata za usługi nie obejmuje opłat za połączenia WAP, w przypadku, kiedy korzystanie z usługi wymaga ściągania przez Użytkownika danych z wykorzystaniem transmisji WAP. Opłaty za połączenia WAP będą pobierane przez Operatora oprócz kwot opłat za usługi, zgodnie z aktualnym cennikiem danego Operatora. Opłata nie obejmuje także opłat związanych z uzyskaniem przez Użytkownika dostępu do sieci Internet.

IV. Pozostałe zasady dotyczące korzystania z Serwisu

1. Realizacja zamówienia złożonego przez Użytkownika na Serwis i możliwość skorzystania przez Użytkownika z Gry jest uzależniona od należytego wypełnienia przez Użytkownika wymogów wynikających z niniejszego Regulaminu oraz szczegółowego opisu korzystania z Serwisu oraz jego cennika. Niezależnie od wymogów określonych w innych postanowieniach Regulaminu w celu korzystania z Gry Użytkownik powinien:

a. zapewnić, by telefon lub inne urządzenie o odpowiednich funkcjonalnościach na którym Gra ma być odtwarzana przez Użytkownika, był prawidłowo skonfigurowany (w szczególności w zakresie transmisji danych, lub pobierania innych elementów warunkujących skorzystanie z Gry);

b. upewnić się przed skorzystaniem danej Gry, co do kompatybilności Gry z telefonem lub innym urządzeniem o odpowiednich funkcjonalnościach, posiadanym systemem operacyjnym, używaną przeglądarką internetową, na który Gra ta ma zostać odtwarzana;

c. zapewnić, by telefon Użytkownika lub inne urządzenie o odpowiednich funkcjonalnościach posiadał wystarczająco dużo wolnej pamięci niezbędnej do korzystania z wybranej przez Użytkownika Gry.

2. Użytkownik powinien chronić hasło i dostęp do swojego telefonu komórkowego, jak również do swojego konta umożliwiającego korzystanie z Serwisu przed nieuprawnionym użyciem przez osoby trzecie.

3. Użytkownik uzyskujący Grę ma prawo do korzystania z Gry w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie tj. w zakresie korzystania z Gry w telefonie komórkowym wraz z możliwością wielokrotnego odtwarzania przez okres w którym posiada dostęp do Serwisu. Użytkownik uzyskuje uprawnienia do korzystania z Gry wyłącznie na użytek własny (tj. na użytek osoby, na której rzecz świadczona jest dana usługa). W szczególności powyższe oznacza, że niedopuszczalne jest wykorzystywanie Gry w celach komercyjnych, w tym niedopuszczalne jest wykorzystywanie ich na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, odsprzedaż, ani inne formy udostępniania osobom trzecim.

V. Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące opłat za subskrypcję SMS MT mogą być składane bezpośrednio do Operatora właściwego dla osoby składającej reklamację i w trybie określonym przez tego Operatora. Niezależnie i bez wpływu na przewidzianą przepisami powszechnie obowiązującego prawa odpowiedzialność DGP wobec konsumenta oraz uprawnienia przysługujące konsumentowi w zakresie zgłaszania i dochodzenia roszczeń, Użytkownik ma prawo składać DGP reklamacje dotyczące Serwisu, w szczególności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Serwisu.

2. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania reklamacja Użytkownika może zostać przesłana do DGP w formie wiadomości email na adres poczty elektronicznej: reklamacje@digitalglobalpass.com lub zostać wysłana w formie pisemnej na adres podany w par. 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu z dopiskiem "m.playweez.pl”. Dla ułatwienia identyfikacji Użytkownika oraz zgłaszanych problemów i żądań, rekomendowane jest, by reklamacja określała:

a. dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Użytkownika Serwisu, w tym adres email i numer telefonu;

b. rodzaj Serwisu, którego reklamacja dotyczy,

c. zarzuty Użytkownika,

d. okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji,

e. ewentualnie żądany przez Użytkownika sposób załatwienia reklamacji lub usunięcia zarzucanego naruszenia.

3. Reklamacja, o której mowa powyżej, powinna zostać zgłoszona w terminie 2 miesięcy od wykrycia przez zgłaszającego okoliczności stanowiącej podstawę tej reklamacji.

4. DGP zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania. DGP może przesłać odpowiedź w formie wiadomości email na adres Użytkownika, jeżeli został on podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

5. Zalecane jest aby do czasu rozpatrzenia reklamacji Użytkownik powstrzymał się od składania kolejnych zamówień tego samego Serwisu, którego dotyczy reklamacja.

6. Użytkownikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń w sądzie. Użytkownik posiada także możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń min.: możliwość złożenia wniosku o rozstrzygniecie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej (WIIH) czy z wnioskiem o przeprowadzenie mediacji do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej.

VI. Postanowienia końcowe

1. Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (aktywacji dostępu do Serwisu) bez podania przyczyn. Zasady odstąpienia od umowy zawarte są w pouczeniu stanowiącym punkt 4. Regulaminu. Wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik może skorzystać stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Digital Global Pass SAS, przy 350 rue Denis Papin Parc de la Duranne - Domaine du Tourillon - 13100 Aix-en-Provence, Francja, wpisana w Registre du Commerce et des Sociétés pod numerem RCS : 390 944 429 (zwana dalej „DGP”). Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jedn. Dz. U. z 2014r., poz. 1182 z późn. zm ). Dane Użytkowników będą przetwarzane wyłącznie w zakresie oraz celu niezbędnym do świadczenia Serwisu (w tym do rozpatrzenia reklamacji),. Podanie danych jest dobrowolne. Użytkownicy są uprawnieni do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia. Jeżeli Użytkownik żąda wykreślenia lub zmiany swoich danych osobowych, może to uczynić wysyłając wiadomości email na adres poczty elektronicznej: reklamacje@digitalglobalpass.com umieszczając w treści żądanie wraz z numerem telefonu z którego Użytkownik zamawiał Serwis. Żądanie takie może być również przesłane w formie pisemnej na adres podany w pkt. 1 niniejszego Regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.4. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy (tj. od dnia aktywacji dostępu do Serwisu). Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas:

Digital Global Pass SAS

350 rue Denis Papin Parc de la Duranne - Domaine du Tourillon

13100 Aix-en-Provence, Francja

+33 1 82 50 50 00

reklamacje@digitalglobalpass.com

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (załączonego do niniejszego Regulaminu), jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy za pośrednictwem przekazu pocztowego lub przelewu według Państwa wyraźnego wyboru; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Załącznik nr 1 : Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

Digital Global Pass SAS

350 rue Denis Papin Parc de la Duranne - Domaine du Tourillon

13100 Aix-en-Provence, Francja

+33 1 82 50 50 00

reklamacje@digitalglobalpass.com

Ja niżej podpisany /My niżej podpisani* …………………………………………………………………………. niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym* odstąpieniu od umowy odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy*umowy dostawy następujących rzeczy* umowy o dzieło polegającej na wykonywaniu następujących rzeczy* oświadczenie następującej usługi*……………………………………………………………………………………………………………..

Data zawarcia umowy……………………………………

imię i nazwisko konsumenta(-ów): …………………………………….

Adres konsumenta(-ów): …………………………………………………………

Numer telefonu konsumenta(-ów) podany przy rejestracji: …………………………………………………………

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)…………………………………………………………..

Data …………………………………………………….

*niepotrzebne skreślić

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie”), administratorem danych osobowych użytkowników serwisu Playweez jest Digital Global Pass SAS, przy 350 rue Denis Papin Parc de la Duranne - Domaine du Tourillon - 13100 Aix-en-Provence, Francja, wpisana w Registre du Commerce et des Sociétés pod numerem RCS : 390 944 429 (zwana dalej „DGP”). Adres e-mail: reklamacje@digitalglobalpass.com

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem na podstawie Art. 6, ust. 1 lit a, b, f w celach związanych ze świadczeniem usług w ramach Serwisu, w tym rozpatrywania ewentualnych reklamacji, a jeśli Użytkownik wyrazi stosowną zgodę – dla celów przesyłania informacji handlowych i marketingowych, w formie określonej w klauzuli zgody a także w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora tj. w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej.

Dane osobowe będą przetwarzane w okresie świadczenia usług w Serwisie do czasu ewentualnego żądania ich usunięcia przez Użytkownika lub do czasu upływu okresu właściwego dla przedawnienia roszczenia z tytułu świadczonej usługi. Dane przetwarzane na potrzeby przesyłania informacji handlowych będą przetwarzane do czasu ewentualnego cofnięcia ww. zgody, natomiast informacje niezbędne do obsłużenia reklamacji będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia uprawnień z tego tytułu. Dane osobowe będą mogły być przetwarzane poza wskazanym okresem, jeśli konieczność taka będzie wynikała z przepisów obowiązującego prawa.

Zakres danych osobowych przetwarzanych przez Administratora obejmuje dane kontaktowe Użytkownika (w tym numer telefonu i adres e-mail) niezbędne do świadczenia usług w ramach Serwisu lub rozpatrzenia reklamacji.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usług w ramach Serwisu. Podanie danych dla celów przesyłania informacji handlowych i marketingowych jest dobrowolne.

Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Administratora oraz podmiotom udzielającym wsparcia Administratorowi na podstawie umów powierzenia.

Osoby, których dane osobowe dotyczą maja prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wycofania udzielonej zgody, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody. Osoby, których dane osobowe dotyczą maja prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

fermer le menu
You are in offline mode !